From 1 - 10 / 507
 • Categories    

  Location of environmental monitoring facilities in Catalonia, such as weather stations. This data set is conforming to the technical specifications of INSPIRE Environmental monitoring facilities.

 • Categories    

  Physical properties and composition of geologic materials (rocks and sediments), their structure and their age as depicted in the Geological map 1:250,000, as well as geomorphological features, boreholes and hydrogeological units of Catalonia. This data set is conforming to the technical specifications of INSPIRE Geology (and Hydrogeology).

 • Categories    

  Information about snow avalanches of Catalonia. This data set is conforming to the technical specifications of INSPIRE Natural risk zones.

 • Categories    

  Location of buildings of Catalonia, considered as constructions (above or underground) which are intended or used for the shelter of humans, animals, things, the production of economic goods or the delivery of services and that refer to any structure permanently constructed or erected on its site. This data set is conforming to the technical specifications of INSPIRE Buildings.

 • Categories    

  WMS service for viewing information related to Theme 12 - Natural risk zones, of Annex III of the INSPIRE Directive, in the geographical area of Catalonia. The service allows viewing information about snow avalanches of Catalonia, according the Directive requirements.

 • Categories    

  Continuous topographic cartography (urban and rural areas) that covers part of the territory of the metropolitan area of Barcelona, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers: relief; hydrography; roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land cover; toponymy and municipal inventories. The scale of reference is 1:1000.

 • Categories  

  Aquesta sèrie d'indicadors utilitza la divisió dels Àmbits Estadístics Metropolitans (AEM) per donar dades estadístiques sobre temes relacionats amb la renda de la població.

 • Categories    

  Continuous topographic cartography (urban and rural areas) that covers part of the territory of the metropolitan area of Barcelona, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers: relief; hydrography; roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land cover; toponymy and municipal inventories. The scale of reference is 1:1000.

 • Categories  

  En el marc del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 i per tal de desenvolupar l'Article 5 de la Directiva, que estableix l’obligació de realitzar un estudi sobre les repercussions de l’activitat humana en l’estat de les aigües superficials i subterrànies, cal definir prèviament els embassaments de la demarcació que es delimitaran com a masses d'aigua. A l’àmbit de les conques internes de Catalunya, l’organisme competent per realitzar aquesta delimitació és l’Agència Catalana de l’Aigua. Dins l'àmbit de les conques internes de Catalunya es van seleccionar 13 embassaments per ser considerats com a massa d’aigua, atenent a les seves dimensions i a la capacitat de laminar avingudes. La geometria de les masses s’ha adaptat a la base topogràfica 1:50.000 del ICGC. La diagnosi de l’estat de les masses d’aigua s’obté de contrastar els resultats del Programa de Seguiment i Control d’una sèrie de paràmetres del medi amb els llindars de qualitat establerts per a cada paràmetre i massa d’aigua, i d’agregar tota la informació mitjançant unes determinades regles. Cada massa d’aigua es controla mitjançant el seguiment de punts o estacions de mostreig que, juntament amb la freqüència de mostreig i els elements de qualitat mesurats, poden consultar-se al Programa de Seguiment i Control. La valoració dels estats de les masses ha de fer-se necessàriament cada sis anys per cada Pla de gestió, tot i que pot actualitzar-se de forma continuada. Els estats presentats al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 provenen dels resultats del tercer Programa de Seguiment i Control 2013-2018. El potencial ecològic és fruit d’una valoració feta a partir de la qualitat biològica i fisicoquímica. L’estat químic es valora a partir de les concentracions de les substàncies prioritàries mesurades en l’aigua. L’estat final és la combinació entre el potencial ecològic i l’estat químic, i només pren valors de Bo o Dolent. L’estat incorpora aquells casos avaluats amb certa incertesa, o bé propers al canvi d’estat, afegint la indicació de la incertesa tant al Bo (amb incertesa), com al Dolent (amb incertesa). Per a més informació, es poden consultar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 (ACA, 2022) i l’IMPRESS 2019 (ACA, 2019). La cobertura serà provisional fins a la data d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027.

 • Categories    

  Continuous topographic cartography (urban and rural areas) that covers part of the territory of the metropolitan area of Barcelona, compiled in 3 dimensions. It includes information related to the following layers: relief; hydrography; roads and other transport networks; buildings, constructions and facilities; land cover; toponymy and municipal inventories. The scale of reference is 1:1000.