From 1 - 10 / 1182
 • Categories    

  INSPIRE electricity network (street lighting) of the Barcelona Provincial Council.

 • Categories    

  INSPIRE production and industrial facilitiesce of the Barcelona Provincial Council.

 • Categories    

  The orthophoto is a cartographic document that consists of a vertical aerial image which has been rectified in such a way that the same scale is kept in the entire surface of the image, being a geometric representation on scale of the terrestrial surface. It is a orthophoto with a resolution of 25 cm generated from images with a pixel resolution variable according to the zones. The color orthophoto (OF-25C) provides information about the visible area of the electromagnetic spectrum. Shows the combination of RGB bands that correspond to the Red, Green and Blue channels, a combination called "natural color".

 • Categories  

  Servei ecosistèmic - Servei d'aprovisionament. Combinació de les dades cartogràfiques del SIGPAC de l'any 2015 i les mitjanes de rendiment per comarques del DARPA.

 • Categories  

  Servei ecosistèmic - Estructures, processos i funcions ecosistèmiques. Suma de 8 índexs de valor de conservació (flora, fauna i hàbitats). Valors estandarditzats.

 • Categories  

  Servei ecosistèmic - Servei d'aprovisionament. Biomassa forestal en àrees accessibles, determinades en funció de la distància a carreteres i el pendent.

 • Categories  

  Són espais públics de participació i convivència oberts a tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país i promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat

 • Categories  

  Delimitació de la zona potencialment inundable per al període de retorn de 500 anys, al districte de conca fluvial de Catalunya, integrada als estudis de planificació de l'espai fluvial (PEF). La generació d'aquesta cartografia, en general, es basa en l'ús de models matemàtics hidràulics dels que s'obtenen els resultats de calats d'inundació, i en alguns models de les velocitats, associats a un cert cabal d'avinguda al que se li associa una certa probabilitat d'ocurrència, que s'anomena període de retorn. Aquests resultats, posteriorment són processats i adequats a la geometria del terreny i el comportament que es preveu del flux. Mosaic de la millor informació disponible de la delimitació de la zona inundable pel període de retorn de 500 anys, del Districte de conca fluvial de Catalunya, tramitada en els Mapes de perillositat i risc d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI), del segon cicle, aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió del 16 de juliol de 2020. Per conèixer quina és la informació emprada en el mosaic, és necessari consultar el camp ID_ES de cada polígon on està identificat el model hidràulic emprat. El camp HISTORIA permet accedir a la fitxa resum on es descriuen les característiques del model.

 • Categories  

  És un programa adreçat a joves de 12 a 18 anys que potencia el desenvolupament personal per mitjà del treball dels valors com ara la convivència, el civisme, la solidaritat i, sobretot, el sentiment de pertinença al grup, amb la supervisió d’un educador

 • Categories  

  És un programa socioeducatiu que integra el joc i la lectura per a infants de 4 a 12 anys i que es duu a terme als casals cívics. Aquest programa es basa en la promoció, la prevenció i l’actuació comunitària en l’àmbit de la infància, en funció de la diversitat de les realitats existents, de les necessitats i interessos dels infants, de les seves famílies i els entorns comunitaris i de l’aportació dels professionals dels equipaments on es porta a terme