From 1 - 3 / 3
  • Categories      

    Map of Catalonia at 1:1 000 000 with topographic, hypsometric, bathymetric and road information.

  • Categories  

    Cobertura de l’emissió de Catalunya Ràdio. És la principal emissió d’FM  de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La cobertura de Catalunya Radio la podem equiparar a la cobertura de les altres emissions d’FM de la CCMA, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat FM. La indicació de cobertura, color groc, indica la recepció de Catalunya Ràdio amb un nivell superior al recomanat per la normativa i que assegura una correcta recepció.

  • Categories  

    L'índex de vulnerabilitat de l'avifauna respecte la implantació de parcs eòlics (EOCELL) integra els riscos de col·lisió amb els aerogeneradors, els de pertorbació i alteració de l'hàbitat en funció de la sensibilitat de cada espècie segons la mida de les seves poblacions i l'estatus de conservació (IUCN) a nivell internacional i a Catalunya. El mapa mostra l'índex de vulnerabilitat general, el qual integra els riscos esmentats en els períodes de nidificació i durant l'hivern de forma conjunta (valorat entre 0=nul i 1=màxim).